Site Overlay

За фирмата

„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е с предмет на дейност проектиране и строителство, в страната и чужбина на всички видове обекти – жилищни, промишлени, търговски, инфраструктура и др. Доставка и монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични, водопроводни, електроматериали и съоръжения, транспортна дейност в страната и чужбина, външно и вътрешно обзавеждане, дизайн, ремонтна дейност, търговия в т.ч. външно търговска дейност, посредничество, представителство и комисионерство, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.
Във фирмата работят 410 висококвалифицирани работници и служители. Производствения и ръководен персонал е с дългогодишен опит в изграждането на всички видове строежи.
„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”-ЕООД е сертифицирана по ISO 9001-2000 за управление на качеството през 2006 год. и има определен персонален пълномощник по качеството.
„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя с решение на комисията с протокол № 10/27.12.2007 г. и притежава:

  1. Удостоверение № I – 000102 за изпълнение на строежи от Първа група – Първа до пета категория – високо строителство ( жилищно, обществено,

обслужващо, промишлено ), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с изключение недвижими паметници на културата с категория „Световно значение”, „Национално значение” и „Местно значение”.

  1. Удостоверение № III – 000025 за изпълнение на строежи от Трета група – Втора и трета категория – рапределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областа на електроснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването.
  2. Удостоверение № IV – 000040 за изпълнение на строежи от Четвърта група – Трета категория – елементи на водоснабдителните и канализационни мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни мрежи, съоръжения и инсталации.

По-подробна информация за „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” – ЕООД може да се намери в интернет страницата на Камарата на Строителите в България – http://register.ksb.bg – вписани в регистъра.
„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” притежава Лиценз от Министерство на енергетиката и Разрешения от компетентните органи да извършва „Проектиране, монтаж, ремонт, преустройство и сервизно поддържане на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и газоснабдителни инсталации за природен газ до 1,6 мРа”.