Приложение № 5 Количествени сметки и технически спецификации към публична покана.doc