Приложение № 5 Техническа спецификация към публична покана