РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛСТВО

Лидер в строителния бизнес

Дейност и отговорности:

 • Добрата организация на производствения процес, координацията между отделните звена, пълната заетост на подчинените му;
 • Срочното изпълнение на поставените поръчки и спазването на договорените срокове;
 • Коректното изпълнение на договорните отношения;
 • Управление на бюджети, контрол на разходи, ефективно използване на ресурсите;
 • Контрол над подбора и обучението на персонала.

Основни изисквания:

 • Познания по Наредбата за взаимоотношенията в инвестиционния процес;
 • Познания за нормативните документи, отнасящи се до СМР, ТНС и др;
 • Познания за качеството и изискванията на които да отговарят СМР;
 • Познания за технологията на извършваните строително-монтажни работи;
 • Образование – Висше – строителна специалност;
 • Опит на подобна позиция – минимум 5 години в областта на стротелството ;
 • Умения за работа в екип, отговорност, организационни умения и комуникативност.

Ако считате, че отговаряте на гореописаните условия, моля изпратете актуална снимка и подробна автобиография. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност!

Departament:
Отдел Строителство
Project Location(s):
гр. Пловдив
Job Type:
Пълно работно време
Education:
Висше техническо образование
Compensation:
съобразено с пазара и отговорностите за длъжността

Търсите надежден строител на Вашия нов проект?