М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Декларация

Декларация на висшето ръководство относно политиката и целите по управление на качество, околната среда и условията на труд в „Миг Инженеринг” ЕООД

Мисията на фирма “Миг Инженеринг” ЕООД е чрез прилагане на съвременни материали, технологии и поддържане на висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговаряща на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания.
При реализирането на своята мисия, ръководството на фирмата декларира, че ще се ръководи от следните принципи в политиката си на управление на качеството, околната среда и условията на труд:

1.1 Общи принципи на политиката на управление на фирмата

• Ръководството на “Миг Инженеринг” ЕООД съзнава, че просперитета на фирмата, нейната стабилност и дори съществуването й зависят от нейните клиенти. Затова поставя в центъра на вниманието на всички сътрудници на фирмата клиента. Ние схващаме клиента като наш партньор и затова всеки наш сътрудник се стреми да удовлетворява изискванията и очакванията на клиентите ни.
За реализирането на този принцип, ние идентифицираме нашите потенциални и настоящи клиенти и непрекъснато изучаваме тех­ните сегашни и бъдещи потребности и се стремим към пълното им удовлетворяване, както и строго спазване на законовите и нормативни уредби в страната.
• Ръководството на “Миг Инженеринг” ЕООД съзнава, че качествени услуги могат да се създават само с добре подготвени и удовлетворени сътрудници. Само удовлетворени съ­труд­ници могат да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите. Само удовлетворените сътрудници ще се стремят да запазят работните си места и да осигурят просперитета на фирмата, в която работят. Затова ръководството ще гарантира интересите на своите сътрудници чрез:

» Осигуряване на добри, безопасни и здравословни  условия на труд
» Възможност за обучение и повишаване на квалификацията
» Адекватно заплащане на труда, съобразно постигнатите резултати
» Стимулиране на инициативността и добрият микроклимат във фирмата

Същевременно ръководството изисква от всички свои сътрудници да влагат максимум усилия, старание, инициативност и самоотговорност при изпълнение на трудовите им задължения с цел осигуряване на високо качество на услугите, удовлетворение на изискванията на клиентите и спазване на законовите, нормативните и технически изисквания, ангажираност към опазване на околната среда и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

• Ръководството на “Миг Инженеринг” ЕООД защитава и интересите на собствениците на фирмата. То се стреми да развива стопанствеността и увеличава печалбите на фирмата. Интересите на собствениците се отнасят и до стабилното управление и перспективите за развитие на фирмата. Всеки член от ръководството и всеки сътрудник се за­дължават да изпълняват задачите си така, че да гарантират ка­чеството на работа и удовлетвореността на клиентите. Това означава заемане на по-голям пазарен дял.

• Ръководството на “Миг Инженеринг” ЕООД се стремим да  изгражда със своите доставчици и партньори взаимноизгодни и дълготрайни отношения на сътрудничество и взаимно доверие.

• Ръководството на “Миг Инженеринг” ЕООД се отнася отговорно към обществените си задължения и опазването на околната среда.
• Ръководството на “Миг Инженеринг” ЕООД и сътрудниците й се стремят да откриват непрекъснато възможности за подобряването и оптимизирането на дейността на фирмата във всичките й аспекти – качество, околна среда, условия на труд.

• Ръководството на “Миг Инженеринг” ЕООД се задължава да осигури документиране, внедряване и актуално поддържане на интегрираната система по управление на качеството, околната среда и условията на труд в съответствие с развитието на фирмата и промените в законовата и нормативна база, касаеща дейността й.

1.2 Принципи по управление на околната среда

Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда – Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността.
• Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването – основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от замърсявания, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на УОС.
• Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата законова и нормативна база както и други изисквания по отношение на околната среда.

1.3 Принципи при управление на условията на труд

• Съответствие с характера и обхвата на рисковете – Съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен здравословни и безопасни условия на труд, чрез адекватно идентифициране на опасностите, както и оценяване и управление на рисковете по отношение на ЗБУТ.
• Непрекъснато подобряване на ЗБУТ – основна цел на Системата по ЗБУТ, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите, намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на ЗБУТ, чрез предприемане на подходящи и ефективни коригиращи и превантивни мерки.
• Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база както и други изисквания по отношение на ЗБУТ.Чрез прилагане на изложените принципи на политиката на фирмено управление, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, ръководството на „Миг Инженеринг” ЕООД ще следва следните дългосрочни цели в своето фирмено развитие:

1. Разработване, внедряване, сертифициране и поддържане на интегрирана система по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.
2. Повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги чрез прилагане на нови материали, технологии и усъвършенстване на организацията на управление.
3. Повишаване на производителността, чрез поддържане на добра инфраструктура и материална база.
4. Увеличаване на пазарния дял и удовлетвореността на клиентите на фирмата.
5. Създаване и непрекъснато усъвършенстване на Програма за управление на ЗБУТ
6. Ежегодно намаляване на обема на инцидентите и произшествията с 5% .
7. Непрекъснат контрол по спазване на изискванията на правните и други норми по отношение на строителството, ЗБУТ и опазване на околната среда.
8. Създаване и провеждане на активна програма за обучение на персонала във връзка със строителството, ЗБУТ и опазване на околната среда.
9. Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци на обектите и прилежащата им среда.
10. Модернизиране на методите за събиране, съхранение и транспорт на отпадъците.
11. Намаляване на количеството на отпадъците и замърсяването чрез прилагане на нови техники и технологии.
12. Перспективно обновление на транспортната и строителна техника с подобрени екологични показатели.Представените дългосрочни цели ежегодно се конкретизират и осигуряват чрез прилаганото фирмено планиране, измерване и контрол.

Ръководството на “Миг Инженеринг” ЕООД застава твърдо зад тези принципи и цели и гарантира, че ще осигури достъпност на всички заинтересовани страни до тях, ще ги популяризира сред сътрудниците си и обществеността, и ще ги следва при осъществяването на своята дейност.

Управител: инж. Митко Горчов

Свържете се с нас

+359 32 625 400

Пишете ни

office@migengineering.bg