М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ

„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е с предмет на дейност проектиране и строителство, в страната и чужбина на всички видове обекти – жилищни, промишлени, търговски, инфраструктура и др. Доставка и монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични, водопроводни, електроматериали и съоръжения, транспортна дейност в страната и чужбина, външно и вътрешно обзавеждане, дизайн, ремонтна дейност, търговия в т.ч. външно търговска дейност, посредничество, представителство и комисионерство, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.
Във фирмата работят 410 висококвалифицирани работници и служители. Производствения и ръководен персонал е с дългогодишен опит в изграждането на всички видове строежи.
„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”-ЕООД е сертифицирана по ISO 9001-2000 за управление на качеството през 2006 год. и има определен персонален пълномощник по качеството.
„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя с решение на комисията с протокол № 10/27.12.2007 г. и притежава:

 1. Удостоверение № I – 000102 за изпълнение на строежи от Първа група – Първа до пета категория – високо строителство ( жилищно, обществено,

обслужващо, промишлено ), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с изключение недвижими паметници на културата с категория „Световно значение”, „Национално значение” и „Местно значение”.

 1. Удостоверение № III – 000025 за изпълнение на строежи от Трета група – Втора и трета категория – рапределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областа на електроснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването.
 2. Удостоверение № IV – 000040 за изпълнение на строежи от Четвърта група – Трета категория – елементи на водоснабдителните и канализационни мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни мрежи, съоръжения и инсталации.

По-подробна информация за „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” – ЕООД може да се намери в интернет страницата на Камарата на Строителите в България – http://register.ksb.bg – вписани в регистъра.
„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” притежава Лиценз от Министерство на енергетиката и Разрешения от компетентните органи да извършва „Проектиране, монтаж, ремонт, преустройство и сервизно поддържане на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и газоснабдителни инсталации за природен газ до 1,6 мРа”.

НАГРАДИ

Доказателство за престижното място на „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в строителната гилдия и признание за значимоста на изградените от фирмата обекти, част от които са знакови за Пловдив, са множеството специализирани награди в бранша.

 • Златен отвес – 2001 г. от БСК областно представителство Пловдив за особен принос в строителния бранш в гр. Пловдив
 • Златен приз в конкурса „Най-добра строителна практика” – 2002 г. категория „Средни фирми”.
 • Златната мистрия – 2003 г. на вестник „Строителство и имоти” За логистичени търговско-технически център „Александрис”  Пловдив I и II етап.
 • Номинация в национален конкурс на вестник „Строителство и градът” под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройство „Сграда на годината” – 2003 г. за обект Търговско-технически център „Александрис”, гр. Пловдив.
 • Бронзов приз в конкурса на БСК „Най-добра строителна практика” – 2004 г. в категория „Големи предприятия”.
 • Номинация в национален конкурс „Сграда на годината” – 2004 г. за обект „Търговска и административна сграда „Форма-Д” – гр. Пловдив.
 • Диплом за номинация в категория – „Златен отвес”, 2005 г.
 • Диплом за носител на награда – 10 години Българска строителна камара, 2006 г.
 • Диплом за номинация в категория „Златен отвес”, 2006 г.


Декларация за целите и ценностите на компанията

Кодекс за професионална етика на строителя

01

Надеждност

Изпълнение в срок с доказано качество. Надежден партньор в изпълнението на Вашите инвестиционни намерения. Компанията е доказала себе си в над 30 годишната си история с многообразието на изпълнените обекти.

02

Зелена енергия

Компанията е изградила множество енергийни паркове и автоматизирани системи за оптимизация на разходите. МИГ Инженеринг инвестира в възобновяеми източници на енергия още от самото начало на поява на подобни технологии у нас.

03

Екип 

Най-добрите специалисти от странта. Фирмата разполага с екипо по всички видове строителство и инсталации. Винаги се стремим да запазим тези, които имат опит и не се притесняват да се сблъскат с предизвикателства.

04

Стандарти

Фирмата работи по най-високи стандарти с всички необходими сертификати –  ISO 14001:2004, ISO 18001: 2007, ISO 9001 : 2008, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ БСК №1, №3, №4 и др.

05

Качество

Качеството е наша остновна цел през годините. Дълъг срок на експоатация и гарантирани резултати. Множеството работещи обекти от всякакъв характер: промишлени, жилищни, обществени и др. сгради, доказва високо ниво на професионализъм.

06

Иновации

Залагаме най-новите технологии при изпълнението на нашите промишлени или жилищни сгради. Използваме съвременни методи за проучване на обектите и влагаме най-съвременни подобрители в стоителството.

07

Опит

Повече от 30 години строим за Вас! Компанията с дългогодишен опит, който работи за Вас. Винаги адекватна техническа и експертна консултация. Може да разчитате на нас – когато се захванем, ние влагаме себе си.

08

Международен опит

Фирмата изпълнява множество обекти извън страната, предимно в Германия. Същото това качество и методи на работа е пренесено в България. Компанията има готовност да посрещне най-високи стандарти на работа!

Компания МИГ Инженеринг стриктно спазва - Декларация на висшето ръководство относно политиката и целите по управление на качество, околната среда и условията на труд в „Миг Инженеринг” ЕООД и прилага Кодекс за професионална етика на строителя

Управител: инж. Митко Горчов

Свържете се с нас

+359 32 625 400

Пишете ни

office@migengineering.bg