М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Кодекс за професионална етика на строителя

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този кодекс се прилага за българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, техните клонове, държавните и общинските предприятия, извършващи строителство на територията на Република България, наричани по-нататък строители, и има за цел да повиши общественото доверие в професионализма и морала на строителите, както и да издигне престижа на строителната професия.
(2) Кодексът съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите за поведението на строителите, произтичащи от практикуването на строителната професия.
(3) Правилата на професионалната строителна етика са задължителни за всеки строител.
Чл. 2. (1) Упражняването на строителната професия е творчество, което съчетава в себе си наука, изкуство и техника. То изисква от строителя чувство за отговорност.
(2) В правовата държава и в обществото, основано на модерните европейски ценности, строителят има особена роля. Неговите задължения не се изчерпват с формалното изпълнение на конкретните строителни дейности, а включват и типичен начин на мислене и поведение, съответстващ на формираните през столетията национални традиции, както и на модерните тенденции в строителството. Строителят трябва да служи както на каузата на физическите и юридическите лица, чиито права и законни интереси обслужва, отстоява и защитава в хода на професионалната си дейност, така и на интересите на обществото.
(3) За да може да бъде спечелено и запазено уважението, необходимо за осъществяване на посочените в ал. 1 и ал. 2 функции, строителят изпълнява непрестанно многообразните си правни и етични задължения към:
1. възложителя
2. потребителя строителни услуги
3. строителното съсловие като цяло и в частност към всеки колега
4. органите, които осъществяват контрол върху дейността му
5. обществото, за което съществуването на стабилна и почтена строителна професия, подчинена на собствените си правила, е същностна гаранция за задоволяване на модерните му потребности.
(4) Строителят в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до укрепване на доверието в строителния бранш.

РАЗДЕЛ II
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 3. За да обслужва интересите на потребителите и за да съдейства за социалната хармония в обществото, строителят трябва да упражнява дейността си компетентно, качествено, отговорно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на потребителите и обществото като цяло.
Чл. 4. Компетентността на строителя, качеството на строителната дейност, както и контролът върху нея трябва да бъдат поставени в центъра на вниманието на строителя.
Чл. 5. (1) Строителят изпълнява професионалните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България.
(2) Строителят е длъжен да познава и спазва нормативните документи, които регламентират неговата дейност.
(3) Строителят е длъжен да познава и спазва своите професионални права и задължения, произтичащи от Закона за камарата на строителите, Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, Устава на Камарата на строителите в България (КСБ) и този кодекс.
(4) Строителната професия относно дейностите по чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите (обн., ДВ бр. 108 от 2006 г.) може да се изпълнява само от лица, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС).
Чл. 6. Строителят има право на професионална независимост и лична свобода на действие при осъществяване на всички форми на упражняване на професията.
Чл. 7. Строителят има право на свобода при упражняване на професията си без външно влияние или намеса върху неговата професионална оценка, решения и действия, като поема отговорността за това.
Чл. 8. (1) Всеки строител има равни възможности за строителна дейност, подготовка и усъвършенстване, поемане на работа и право на практика без разлика на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по които Република България е страна.
(2) Във всичките си дейности строителят не може да осъществява дискриминация, основана на критериите по ал. 1.
Чл. 9. Строителят има свобода за разпространение на знанията и уменията си вътре и извън страната, в която живее, както и на усвояване на водещия опит в областта на свързаните със строителството образование, наука и практика. Той трябва да има свободен достъп до различните форми на квалификация и усъвършенстване, до участие в събрания на национални и международни строителни асоциации, конгреси, симпозиуми и други подобни прояви, независимо от повода и мястото, където те са организирани.
Чл. 10. Строителят трябва да избягва всяко действие или бездействие, които могат да навредят на неговия личен и професионален престиж, да накърнят честта и достойнството на строителното съсловие или да разклатят доверието на обществото в това съсловие.
Чл. 11. Строителят пази в тайна всяко узнато от него при и по повод упражняване на дейността си поверително сведение.
Чл. 12. При упражняване на дейността си в чужда държава строителят спазва валидните в нея правила на строителна дейност.
Чл. 13. (1) Строителят може да осведомява обществеността за данните относно неговата професионална дейност, които са вписани в Централния професионален регистър на строителя.
(2) Строителят може да предоставя информация за професионалната си дейност чрез различни средства за масово осведомяване, електронни средства за комуникация или по друг начин, доколкото се спазват изискванията по ал. 1.
(3) Строителят може да:
1. рекламира своята дейност
2. обещава постигането на конкретни резултати
3. обявява имената на потребители на своята дейност.
(4) Строителят или негов съдружник, вписан в ЦПРС, може да предлага услугите си на бъдещ потребител лично, чрез посредник или по друг начин.
(5) Разпоредбите по ал. 1 – 3 се отнасят и до изработването на брошури, бланки, табели, визитни картички и други подобни материали.

РАЗДЕЛ III
ОТНОШЕНИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ
Чл. 14. Строителят не трябва да поема работа, за изпълнението на която не разполага или е бил длъжен да знае, че не разполага с необходимите материални и човешки ресурси, освен ако ще си сътрудничи със строител, притежаващ тези ресурси.
Чл. 15. Строителят трябва при поискване да върне на възложителя оригиналните документи, които е получил във връзка с възложената му работа.
Чл. 16. (1) Строителят не трябва да се отказва от поети задължения освен в предвидените от закона или договор случаи.

РАЗДЕЛ IV
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 17. (1) Строителят не трябва да поема работа, изпълнението на която води до конфликт на интереси.

РАЗДЕЛ V
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ СТРОИТЕЛИ
Чл. 18. (1) Колегиалността изисква отношения на доверие и сътрудничество между строителите в интерес на потребителя и за избягване на ненужни конфликти, както и въздържане от всяко поведение, което вреди на репутацията на професията. Колегиалността не може при никакви обстоятелства да бъде причина за противопоставяне интересите на професията на интересите на потребителите и обществото.
(2) Строителят трябва да се отнася към другите строители с уважение и учтивост.
Чл. 19. (1) Строител не трябва да поеме от свой колега работа, за която не притежава необходимия кадрови и материален ресурс. В такъв случай той може да подпомогне своя колега в намирането на информация, необходима за възлагането на работата на друг изпълнител или подизпълнител.
(2) Когато строител работи заедно с строител от друга държава, е длъжен да държи сметка за различията, които могат да съществуват между техните изисквания за строителна дейност.
Чл. 20. (1) Строител, който отправя към друг строител съобщение, което желае да остане поверително или което не желае да се тълкува като отказ от права или признаване на права или задължения или на факти, следва ясно да изрази волята си при изпращане на съобщението.
(2) Когато получателят на това съобщение не е в състояние да спази искането, той трябва да не разкрива неговото съдържание другиму и по възможност да го върне на подателя.
Чл. 21. Строител, който поема довършване на строителен обект, следва да се увери, че отношенията между потребителя и първоначалния изпълнител са уредени, без да носи каквато и да било отговорност за неуредени възнаграждения или други сметки.
Чл. 22. Когато строителят възлага на друг строител определена работа или търси от него консултация, той му заплаща възнаграждението и направените от него разноски, дори в случай на неплатежоспособност на възложителя.
Чл. 23. (1) Ако възникне личен спор от професионален или друг характер между строители, те трябва да положат усилия за неговото колегиално уреждане. При неуспех те следва да потърсят съдействие на посредник измежду представителите на строителния бранш и в крайна сметка на комисията по чл. 27.
(2) Ако строител узнае, че друг строител е нарушил правилата на професионално поведение, той може да му обърне внимание с оглед избягването на повторно нарушение или да уведоми комисията по чл. 27.
Чл. 24. (1) Ако строител намира, че строител от друга държава е нарушил правилата за професионално поведение, той може да сезира комисията по чл. 27.
(2) Ако възникне спор от професионален характер между строители от различни държави, те са длъжни да положат първо усилия да решат въпроса колегиално.
(3) Строителят не предприема каквато и да било процедура срещу строителя от друга държава в случаите, предвидени в предходните алинеи, без предварително да е уведомил професионалните организации, в които двамата членуват, с цел да се даде възможност на съответните браншови организации да съдействат за постигане на споразумение.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦЕНИ
Чл. 25. Строителят трябва да се стреми да договаря с възложителя цени по договора за строителство, които не са под средните за бранша в региона, както и да не допуска с договаряните цени монополизъм, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност спрямо членовете на камарата. Към тези изисквания строителят трябва да се придържа и при договаряне на цени с подизпълнителите.

РАЗДЕЛ VII
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Чл. 26. (1) Строителят приема и спазва правилата за етично поведение доброволно, за да се осигури точното изпълнение на неговите функции. Неспазването на тези правила от строителя е основание за налагане на дисциплинарни наказания .
(2) Налагането на дисциплинарни наказания се осъществява справедливо, за да бъде наложената санкция ефективна, обоснована и съобразена със степента на нарушението.
(3) Според степента, в която нарушението засяга интересите на КСБ, наказанието може да бъде
1. Забележка
2. Предупреждение за изключване от КСБ
3. Изключване от КСБ.
(4) Наказанията по т. 1 и т. 2 на предходната алинея се налагат от комисията по чл. 31, а тези по т. 3 – от управителния съвет на КСБ по нейно предложение.

РАЗДЕЛ VIII
КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ КСБ
Чл. 27. Контролът за спазване на нормите от настоящия кодекс се осъществява от Комисията по професионална етика към КСБ.
Чл. 28. (1) Комисията се избира от управителния съвет на КСБ и се състои от седем души, единият от които е председател.
(2) Председателят на комисията е член на управителния съвет. При избор и освобождаване на председателя на комисията се изисква мнозинство от 2/3 от общия брой на членовете на УС на КСБ.
(3) Председателят на контролния съвет на КСБ е член на комисията по право.
(4) Мандатът на комисията се прекратява с изтичането на мандата на съответния управителен съвет.
(5) Членовете на комисията се освобождават преди изтичане на мандата:
1. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца
2. по искане на лицето
3. по решение на управителния съвет на КСБ.
(6) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията управителният съвет на КСБ избира нов член за остатъка от мандата.
Чл. 29. Не могат да бъдат членове на комисията лица, които:
1. са извършили престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда
2. участват в изпълнителни и контролни органи на търговски дружества, прекратени поради несъстоятелност
3. са лишени от право да заемат ръководни, отчетнически или материалноотговорни длъжности.
Чл. 30. Комисията разработва основни насоки за своята дейност и изготвя правилник за работа, който се приема от управителния съвет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Този кодекс е приет на 26 юни 2008 г. от общото събрание на КСБ на основание чл. 4, ал. 2, т. 6 и чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за камарата на строителите и чл. 18, ал. 1, т. 6 от Устава на КСБ.

Източник: http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=528089

Свържете се с нас

+359 32 625 400

Пишете ни

office@migengineering.bg