М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Асарел Медет

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди, осигуряваща около 50% от националното производство на жизненоважния за човешкото развитие метал мед. Компанията е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Има структуроопределящо значение за българската икономика като едно от водещите индустриални предприятия с важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.

„Асарел-Медет” АД ежегодно преработва около 13 млн. тона медна руда, като осигурява устойчиво и стабилно развитие и производство при максимално оползотворяване на минералните суровини на находище „Асарел”. Компанията произвежда и предлага за страната и чужбина висококачествени меден концентрат и катодна мед.

Фирма “МИГ Инженеринг” работи по:

  • АСАРЕЛ МЕДЕТ – НУЛЕВ ЦИКЪЛ – ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПА ПО ЗАДАДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЧАСТ АС
  • АСАРЕЛ МЕДЕТ – КОТЛОВАН – УКРЕПВАНЕ ОТКОСИТЕ – ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПА ПО ЗАДАДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЧАСТ АС
  • АСАРЕЛ МЕДЕТ 2 ЕТАП – “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗЛУЖВАНЕ /МБИ/ – SX-EW”, ПОДОБЕКТИ: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НАД КОТА +0,00 ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЕКСТРАКЦИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОЛИЗА, ОТДЕЛЕНИЕ БУФЕРНО СТОПАНСТВО, ПОДСТАНЦИЯ С ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ И ОПЕРАТОРСКИ ПУНКТ, ЧАСТ: ”СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ”, ”ГЕОДЕЗИЧЕСКА- ГЕНПЛАН И  ВП”, ”АРХИТЕКТУРНА”, ”ОВК”, ”ВиК,ХТС”, ”ТЕХНОЛОГИЧНА”, “АВТОМАТИЗАЦИЯ”, “АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА” И  “ПБЗ”
  • АСАРЕЛ МЕДЕТ – ІІІ-ти етап –  от изпълнението на строеж: „Изграждане на нова циклично-поточна технология /ЦПТ/ за транспорт на откривка от рудник «Асарел» до «Западно насипище» с производителност 5000 тона/час”строителството на Подобект-І: „СМР, монтаж, пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на съоръжение „Полумобилен трошачен корпус” и Подобект-ІІ: „Изграждане система от транспортьори” задача: „Монтаж ел.оборудване, пусково-наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация на системата от транспортьори”

Допълнителна Информация

Изберете етаж