М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Безопасен труд в “МИГ Инженеринг” ЕООД

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е сред най-големите строителни фирми в гр. Пловдив, с предмет на дейност проектиране и строителство в страната и чужбина на всички видове обекти – жилищни, промишлени, търговски, инфраструктура, доставка и монтаж на отоплителни, вентилационни, климатични, водопроводни, електроматериали и съоръжения, транспортна дейност в страната и чужбина, външно и вътрешно обзавеждане, дизайн, ремонтна дейност, търговия. Във фирмата работят 250 висококвалифицирани работници и служители. Производственият и ръководен персонал е с дългогодишен опит в изграждането на всички видове строежи. „Миг Инженеринг” ЕООД разполага основно със собствени сгради, машини, съоръжения и оборудване за изпълнение на строежите, състоящи се от специализирани машини и транспортни средства.

Доказателство за престижното място на „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в строителната гилдия и признание за значимоста на изградените от фирмата обекти, част от които са знакови за Пловдив, са множеството награди в бранша: „Златен отвес”, „Златната мистрия”, „Сграда на годината”, „Най-добра строителна практика” и други.

 

През май месец 2012 г. „Миг Инженеринг” ЕООД спечели финансиране по OП „РЧР“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд” Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите. Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място.  Управителят,  инж. Митко Горчов подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-06-11011/14.08.2012г. Наименованието на проекта  е „Безопасен труд в “МИГ Инженеринг” ЕООД”.

 

Чрез този проект, в изпълнение   на  общия   европейски   приоритет за повишаване на производителността и адаптивността на заетите, се цели подобряване на условията на труд в „Миг Инженеринг” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Чрез намаляване на идентифицирани рискове във фирмата, се цели създаване на предпоставки за целесъобразно използване на трудовите и материалните ресурси, като се закупят нови, по-модерни  лични предпазни средства и  специално работно облекло. Ремонтира се остаряло оборудване, като се въведат свързани с него стандарти за безопасност, които ще способстват подобряването на системата за качество във фирмата. Посредством изготвен анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност, ще се сбособства за инкорпориране на принципа за системен и иновативен подход при мониторинг и контрол на професионалните рискове във фирмата.

Допустимите дейности за финансиране са:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Миг Инженеринг“;
  • Ремонт на ел.инсталация;
  • Закупуване на нови, по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на работниците в „Миг Инженеринг“;
  • Разработване  и  придобиване  на  стандарти  за  безопасни  условия  на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии.

 

Изпълнението на   проект „Безопасен труд в “МИГ Инженеринг” ЕООД” е средство за въвеждане на добра практика в организацията, съответстваща на високите европейски и световни изисквания. Състоянието на условията на труд, осигуреното ниво на нормите и изискванията за безопасност, както и защитата на работещите от професионални рискове са атестат за надеждност на организацията, като цяло. Разходите за осигуряването на по-високо ниво на защита по отношение  на условията на труд са надеждна инвестиция, осигуряваща ефективност и конкурентоспособност.“МИГ Инженеринг” ЕООД” ще продължава да усъвършенства и интегрира системата си на ЗБУТ в общите управленски процеси, както и ще развие допълнителни дейности свързани със ЗБУТ в предприятието.

Прочетете още