М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – ВЕЧЕ С ПО-ЗДРАВОСЛОВНИ И ПО-БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

На 17.04.2018 “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД успешно изпълни всички дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура  № BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”, проект “”, BG BG05M9OP001-1.008-0556-C01, обща стойност на проекта 319 060,00 лв., изцяло по линия на ОП РЧР, от които 271 201,00лв. европейско и 47 859,00 лв. национално финансиране.

В рамките на проекта се изпълниха следните дейности:

– Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в „МИГ Инженеринг“ ЕООД;

– Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в „МИГ Инженеринг“ ЕООД – с цел да се постигане на по-голяма безопасност на работещите и въз основа на предписанията, дадени в оценката на риска, относно ЛПС и СРО, закупихме нови, по-модерни предпазни средства, съгласно приложената програма за минимизиране на риска. Осигуряването на условия за максимална защита на здравето и безопасността при работа, изискваше закупуване на ЛПС и СРО от естествени материали и материи, топло- и студоустойчиви,прахо-водо-киселиннозащитни, антистатични, със светлоотразителни индикатори, с ограничена горимост, с 5 годишен срок на експлоатация.

Освен ЛПС и СРО, по проекта се закупиха и колективни предпазни средства –  1000 линейни метра парапети, състоящи се от 500 линейни метра метални стойки и 3000 линейни метра предпазни бордови червени дъски.

–  Закупихме  оборудване и обзавеждане за помещението за почивка в заготвителна база в гр.Пловдив, ул. Братя Бъкстон 132, оборудване и обзавеждане за помещението за почивка в заготвителна база в с. Цалапица и оборудване и обзавеждане за 5 мобилни столови /фургони/.

– Изпълниха се строително-ремонтните дейности в двете заготвителни бази – в гр. Пловдив, на ул. “Братя Бъкстон” 132, и в с. Цалапица

В резултат на това вече разполагаме с обособени, ремонтирани, оборудвани и обзаведени помещения за хранене и почивка в  база в гр.Пловдив, ул. “Братя Бъкстон”132, и в базата в с. Цалапица.

– Бяха закупени и поставени постоянна обяснителна табела с размери – 3 броя,  изработен и монтиран е 1 брой билборд с размери 4Х3 метра, отпечатани и раздадени са 200 бр брошури, поставихме стикери върху обзавеждането и оборудването- 50 броя.

– Беше назначен екип за управление на проекта, който се състои от ръководител, счетоводител, координатор  и консултант тръжни процедури.

 

В резултат на гореизброените дейности беше изпълнена общата цел на проекта: да се подобри работната среда в “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда.

Проектът осигури безопасни и здравословни условия на труд и ще подобри професионалния и здравния статус на работниците и служителите в “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

 

Проект  BG05M9OP001-1.008-0556-С01 „По-здравословни и по-безопасни условия на труд в „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg

Прочетете още