М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Откриване на процедура за определяне на изпълнител – избор с публична покана

МИГ Инженеринг ЕООД обявява процедура “Избор с публична покана” за доставка с обект: “Закупуване и доставка на предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на работниците в “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД”.

publichna_pokana

Документи за участие в процедурата:

публична покана

оферта

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА-проект

декларация по чл. 22

Приложение № 1 към оферта

Други приложени документи:

Техническа спецификация

Изисквания към офертите

Методика за оценяване

Прочетете още