М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Откриване на процедура за избор на изпълнител с публична покана

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД в качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008„Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР, обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016, с предмет:

 

Ремонт и обособяване на помещение за хранене и почивка в гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон №132производствена база и с.Цалапица, Област Пловдив – производствена база, съгласно Приложение №5 Количествени сметки и технически спецификации и Приложение №1 Образеца на офертата към настоящата публична покана, във връзка със сключен договор BG05M9OP001-1.008-0556-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. между „МИГ Инженеринг“ ЕООД, в качеството на бенефициент и МТСП, в качеството на УО.

 

Приложените файлове може да намерите тук:

1.    1 Публична покана_160_ZUSESIF.doc

2.   Приложение № 1 Образец на оферта_160

3.   Приложение № 2 Декларация ЕИК

4.   Приложение № 3 Декларация на кандидата _160

5.   Приложение № 4 Методика за оценка_160N.doc

6.   Приложение № 5 Количествени сметки и технически спецификации към публична покана.doc

7.   Приложение № 6 Проекто договор_160.doc

8.   Приложение № 7 Изисквания към офертите

9.   Разрешение строеж база Пловдив

10. Разрешение за строеж Цалапица

 

Срок за подаване на оферти през ИСУН https://eumis2020.government.bg/-  до 02.02.2018г.

Прогнозна стойност на поръчката – 63 812,00лв без ДДС.

 

Това обявление  е създадено по проект „По-здравословни и по-безопасни условия на труд в „МИГ Инженеринг“ ЕООД”, административен договор BG05M9OP001-1.008-0556-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МИГ Инженеринг“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Прочетете още