М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Откриха първия екозавод в България

Предприятието край Пловдив е с годишен капацитет 125 хил. тона

Първият в страната завод за преработка на битови отпадъци е открит край Пловдив. След 6-годишни строителни и финансови изпитания предприятието в село Шишманци, община Раковски, може да влезе в редовна експлоатация до две седмици, когато се очаква да получи Акт 16 от Държавната приемателна комисия. В присъствието на премиера Бойко Борисов, кмета на Пловдив Славчо Атанасов и областния управител инж. Иван Тотев на 8 октомври стартираха пусковите изпитания на сметопреработващите инсталации. Общата инвестиция в екозавода достигна 42 млн. лв., от които 32 млн. лв. осигури държавата, а останалите 10 млн. лв. – община Пловдив, възложител на обекта.

През 2003 г. бившият кмет на Пловдив д-р Иван Чомаков подписа с консорциум “Екологичен завод” 30-годишен договор за инженерингово изпълнение и експлоатация на компостиращо предприятие с депо. “Това е една от най-проверяваните сделки в България, последната дума е на прокурорите, но все пак имаме завод, който реално функционира”, посочи премиерът Борисов.

Екозаводът има издадено комплексно разрешително от Министерството на околната среда и водите. Изграден е по технология на френската фирма Techem с предварително сепариране на оползотворяемите отпадъци (хартия, стъкло, метали) и компостиране на органичните отпадъци. Годишният капацитет е 125 хил. т с възможност за достигане до 275 хил. т, така че да се поеме и сметопреработката на съседните общини. Технологията, машините и съоръженията за екозавода са изработени специално за нуждите на град Пловдив. Остатъчният продукт от неподлежащи на преработка твърди фракции (около 30%) ще бъде депониран на изграденото за целта депо.

Екозаводът заема 240 хил. кв.м от 583-декаровата площадка на бившия Стоманолеярен завод. За неговата реализация “Екологичен завод” АД дари безвъзмездно на община Пловдив 200 дка терен за изграждане на депото и три индустриални халета и административно-битова сграда с правото на строеж (без земята под тях), в които са базирани производствените мощности и управлението на предприятието. Така общината е собственик на новия завод, както и на всички придобити дълготрайни материални активи в него – СМР, доставка на машини и технологично оборудване. Тя притежава и акционерен дял от 51% в “Екологичен завод” АД, което от своя страна участва с 34% в консорциум “Екологичен завод”. Останалите акционери с по 22 на сто дял са: “Брейнсторм” ООД, “Скок С” ООД и “Еко тайм” ООД.

Схемата на технологичния процес започва с доставка на отпадъците в приемна яма с капацитет от 820 т/ден. От нея с кранове сметта се прехвърля с помощта на приемен бункер в корпуса за първична обработка и рафиниране, където са монтирани поточни линии за отделяне и подбор на оползотворяемите отпадъци, както и за сепариране и рафиниране на органичните отпадъци. Компостирането се извършва в отделно изградения корпус “Ферментация и зреене”, съоръжен с 16 ферментационни камери, вентилационно помещение и площадки за зреене на компоста след ферментацията. За очистване на въздуха успоредно на корпуса са монтирани 5 биофилтъра.

Управлението на технологичния процес се извършва централизирано в командната зала на корпус “Първична обработка и рафиниране”. В нея е монтирано оборудване за наблюдение, автоматичен контрол и управление на параметрите на ферментацията на органичните отпадъци. В лабораторни условия ще се осъществяват анализът и контролът на параметрите на компоста, който е идеална суровина за наторяване на селскостопански земи, а също така и за рекултивиране на сметища.
В строително-монтажните работи на производствените халета взеха участие пловдивските фирми “Миг инженеринг”, “Коев”, “Елвеко”, “Хелиос метал център” и “Юпитер 05”.

Срещу 26.5 млн. лв. за инфраструктура Пловдив приема 100 хил. т софийски отпадъци
Община Пловдив ще приеме на сметището край село Цалапица 100 хил. тона столични отпадъци срещу 26 533 533 лв. Решението беше взето на 8 октомври от местния парламент въз основа на проведени преговори с Министерския съвет, който утвърди финансовия план за реализиране на важните за града инфраструктурни проекти. Според проектодоговора, който кметът на Пловдив е оторизиран да подпише със Столичната община, депонирането на балите ще се извършва при цена от 14.13 ст./тон без ДДС за срок не по-късно от 20 юни 2010 г.
Сумата от 26.5 млн. лв. ще бъде отпусната от Министерския съвет на три транша: 800 хил.  лв. през 2009 г., 15 млн. лв. – 2010 г., и 10.7 млн. лв. – 2011 г.
Средствата са разпределени за дофинансиране на осем обекта:
1. Проект “Почистване на дървесната и храстовата растителност от коритото на р. Марица” на стойност 4 335 748.66 лв. До края на октомври на изпълнителя – фирма “Тракия РМ” ЕООД, ще бъде преведен първият транш от 800 хил. лв.
2. Основният ремонт, реконструкция и преустройство на градския дом на културата, чийто първи етап е на стойност 13 886 393 лв., ще бъде дофинансиран от правителството с 6 млн. лв.
3. Проектът за изграждане на комуникационна връзка между ул. “Модър” и ул. Царевец” с подлезно пресичане на жп линията Пловдив – София на стойност 14.5 млн. лв. ще се субсидира от Министерския съвет с 8 млн. лв. през 2011 г.
4-5. Разширението на бул. “Марица-юг” и бул. “Марица-север”, всяко на стойност 3 млн. лв., ще се дофинансира съответно с 2.4 млн. лв. и 2.225 млн. лв. В момента текат обществените поръчки за избор на изпълнители.
6. Основен ремонт на детски градини и училища ще бъде дофинансиран със 772 785 лв. с ДДС.
7. Проектиране и изграждане на пътна връзка бул. “Освобождение” – бул. “Санкт Петербург” и вливащите се в нея обслужващи улици на стойност 3 157 732.27 лв. ще се субсидират с 300 000 лв. Изпълнението е възложено на “Драгиев и Ко” ООД.
8. Пътният възел “Скобелева майка”, част от югоизточния обход на Пловдив, който е съвместен проект на Агенция “Пътна инфраструктура”и община Пловдив, ще се субсидира от МС с 2.5 млн. лв. Изпълнител на първия етап е “Пътища Пловдив” АД.

Източник: http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=798143

Прочетете още