М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 15.02.2021 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на Mиг Инженеринг ЕООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0605 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” 

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца 

Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора 150 000.00 лв.

от които:

Европейско съфинансиране: 127 500.00 лв. 

Национално съфинансиране: 22 500.00 лв.

Прочетете още