М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

По-здравословни и по-безопасни условия на труд в МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

На 17.05.2017г “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура  № BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд”, проект “”, BG BG05M9OP001-1.008-0556-C01, обща стойност на проекта 319 060,00 лв., изцяло по линия на ОП РЧР, от които 271 201,00лв. европейско и 47 859,00 лв. национално финансиране. Проектът ще се изпълнява 11 месеца, с начало 17.05.2017г и край 16.04.2018г.

Обща цел на проекта: да подобри работната среда в “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда.

Специфични цели:

1.Достигане на максимална степен на удовлетвореност, вследствие мерките за съвместяване на професионален, семеен и личен живот на по-младите работници и служители, както и тези над 54 години и удължаване на трудовия живот на работещите над 54 години в „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

2.Намаляване на средногодишния брой на трудовите злополуки в „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД средно с минимум 40% през 2017, 2018 и 2019 година, в сравнение със средногодишния брой на същите през 2014, 2015 и 2016 г. с помощта на придобиването на нови колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло, както и в резултат на подобрението в социално-битовото обслужване.

3.Намаляване на общия брой на болничните дни минимум с 5% през 2017, 2018 и 2019 година, в сравнение със същия сумарен брой през 2014, 2015 и 2016 г., с помощта на придобиването на нови колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло, както и в резултат от подобреното социално-битово обслужване.

4.Подобряване качеството на живот и труд в дружеството, чрез по-доброто социално-битово обслужване в „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, изразяващо се в обособяване на две места за хранене и почивка.

5.Осигуряване на достъп на три лица с увреждания до помещението за отдих и хранене, което ще бъде обособено в заготвителната база в гр.Пловдив.

Обобщено, същността на проекта се определя от закупуването на лични предпазни средства, специално работно облекло и колективни предпазни средства. Предвижда се осигуряване на социални придобивки за работещите в МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, чрез обособяване на помещение за хранене и почивка в базата в гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон 132 и обособяване на стая за почивка и стая за хранене в базата в с. Цалапица. Ще бъдат обзаведени и 5 броя мобилни столови. Ще бъде разработена и въведена система за развитие на човешките ресурси в „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Проектът ще осигури безопасни и здравословни условия на труд, ще подобри професионалния и здравния статус на работниците и служителите в “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

 

Проект  BG05M9OP001-1.008-0556-С01 „По-здравословни и по-безопасни условия на труд в„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

www.eufunds.bg

Прочетете още