М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Откриване на процедура за определяне на изпълнител

МИГ Инженеринг ЕООД обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: “Доставка на предпазни средства и специализирано работно облекло за работниците в дружеството”

Решение за прекратяване на процедурата

 

Обява процедураОбява процедура

Документи за участие в процедурата:

Ценова оферта- образец
Техническа оферта- образец
Ценова оферта- образец
Декларация по чл. 31
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА-проект
приложение 2.3 известие за изпращане на документ1

Други приложени документи:

Изисквания към офертите
Методика за оценяване
Пояснителен документ
Приложение № 1 към пояснителен документ
Техническа спецификация
Входящ регистър
Решение 3 23.01.2013

Прочетете още