М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Откриване на процедура за избор на изпълнител с публична покана

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД в качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008„Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР, обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г  и ПМС 160/2016, с предмет:

Осигуряване на социални придобивки за работещите в „МИГ Инженеринг“ ЕООД, чрез закупуване на оборудване и обзавеждане на помещенията за хранене и почивка в заготвителните бази в гр. Пловдив и в с. Цалапица, както и посредством закупуване на оборудване и обзавеждане на 5 (пет) броя мобилни столови (фургони), във връзка с изпълнение на дейност №3 по проект „По-здравословни и по-безопасни условия на труд в МИГ Инженеринг ЕООД”, административен договор BG05M9OP001-1.008-0556-C01

 

Приложените файлове може да намерите тук:

1. 1 Публична покана_160_ZUSESIF

2. Приложение № 1 Образец на оферта

3. Приложение № 2 Декларация ЕИК

4. Приложение № 3 Декларация на кандидата _160

5. Приложение № 4 Методика за оценка_160N

6. Приложение № 5 Техническа спецификация към публична покана

7. Приложение № 6 Проекто договор_160

8. Приложение № 7 Изисквания към офертите

 

Срок за подаване на оферти през ИСУН https://eumis2020.government.bg/–  до 21.12.2017г.

Прогнозна стойност на поръчката – 69 310,00лв без ДДС.

 

Това обявление  е създадено по проект „По-здравословни и по-безопасни условия на труд в „МИГ Инженеринг“ ЕООД”, административен договор BG05M9OP001-1.008-0556-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МИГ Инженеринг“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Прочетете още