М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Откриване на процедура за избор на изпълнител с публична покана

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД в качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008„Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР, обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г и ПМС 160/2016, с предмет:

Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло, посочени в образеца на офертата- Приложение №8 към публичната покана и в образеца на Техническото задание- Приложение №4.1 към публичната покана, съгласно сключен договор BG05M9OP001-1.008-0556-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Добри и безопасни условия на труд“, между „МИГ Инженеринг“ ЕООД, в качеството на бенефициент и МТСП, в качеството на УО.


Срок за подаване на оферти през ИСУН https://eumis2020.government.bg/- до 20.09.2017г.
Прогнозна стойност на поръчката – 141 713,25лв без ДДС.

 

Приложените файлове може да намерите тук:

Това обявление е създадено по проект „По-здравословни и по-безопасни условия на труд в „МИГ Инженеринг“ ЕООД”, административен договор BG05M9OP001-1.008-0556-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МИГ Инженеринг“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Прочетете още