М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Интервю с инж. Митко Горчов във в.“Пари”, 18.05.2010 г

 

18.05.2010 г., с. 20

Интервю Инж. Митко Горчов, собственик и управител на строителната компания “МИГ инженеринг” ЕООД

 

Дори и в криза няма хубаво и евтино строителство

 

През 2008 г. продавах по 3 апартамента ме­сечно, а сега – по 1

–  Господин Горчов, докъде ви върна кризата?

– От 2002 до 2007 г. нашата строителна компания се раз­виваше много стремително – всяка година правехме 50% ръст в оборотите спрямо предходната. Екипът ни достигна 450 души. Сега се върнахме с обемите на изпълняваното от нас стро­ителство на нивото на 2007 г., но вече ги правим с 320 души. В момента индивиду­алната производителност на всеки мой работник е около 1300 EUR месечно – такава производителност ние не сме постигали и в най-проспериращите си години. За България е много добре. Но да кажем в Германия индивидуалната производи­телност на един строителен работник е около 4000 EUR месечно.

► Защо не отидеше да строите в Германия?

– Строителството в Герма­ния беше нашата рецепта срещу предишната криза – някъде около 1996-1997 г. сме работили с 200 работ­ници в Бавария и в други германски провинции. Впро­чем и сега имам работници в Германия. Но сега пробле­мите са други, а и услови­ята за работа там също се

промениха.

► Следователно българ­ската криза трябва да я решим в България?

–   Така  мисля.  Събрах финансовите си резерви и успях да завърша четири жилищни сгради, които бях започнал по-рано. Продавам по 1 апартамент месечно, а през 2008 г. продавах по 3.

► Защо не свалите цените?

– Тази година има раздви­жване на пазара на жилища. Мисля, че ако агенциите за недвижими имоти осъзнаят интереса си и спрат да го­ворят, че цените ще падат и ще падат, май по-бързо ще успеем да продадем постро­еното. Хайде да си говорим като икономисти – докъде ще паднат, под себестой­ността ли? Но иначе цените, разбира се, са доста по-ни­ски от преди. Обективната причина да продавам на по-ниски цени е, че и цени­те на материалите паднаха. В добрите на райони на

Пловдив съм продавал на 900 EUR/кв. м, а сега цената вече стигна 700 EUR/кв. м. Направих си един експе­римент, за да видя каква е цената, на която хората купуват, без да се замислят. Пуснах няколко ателиета на цена 333 EUR/кв. м. Ами за един ден продадох 3 ателие­та. “Хитрината” тук е, че на 100 кв. м РЗП ми се падат 40 кв. м тераса, за която нямам съществени разходи за строителство. И разбрах две неща за настроението на клиента. Първото е, че мнозина имат пари накуп, има спестявания, значи има и потенциал за ново строи­телство. Второто е, че може би не трябва да строя чак толкова качествено, за да направя цена от 450 EUR/ кв. м, която продава всичко. Не казвам да строя лошо, но не казвам и да строя близо до лукса.

► Как става това – хем ху­баво, хем евтино?

– Ами, да кажем, ще се възползвам от ситуация-

та в Гърция. Тухлите им миналата година струваха 64 стотинки, сега струват 44 стотинки. Разходите за транспорта оттам паднаха наполовина, защото иначе камионите ще пътуват праз– ни. Цените на металите леко се съвзеха, но не са това, което помним от 2007 г. Ка­то добавим и по-добра про­ектантска работа – ето 30% по-ниски цени за момента. Единственото, което запаз­вам, е цената на труда.

► Имате 320 работници, а продавате по 15-20 Жили­ща на година – как ще ви излезе сметката?

– Основната ни дейност е промишленото строи­телство. 90% от приходите са оттам. Сега строим и довършваме един завод за “Асарел-Медет”. Освен това имаме много специализи­рани дейности, като произ­водство и полагане на водо­снабдяване, канализация и отопление на сгради.

Михаил Ванчев

Прочетете още